قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
برای اینکه به خوشبختی راستین برسید، باید تفاوت میان وسیله و هدف را بدانید و به ناگزیر در جهت هدف یا ارزش پایانی به جنبش درآیید.
نظرات
250