قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
آنچه را که من در این لحظه انجام می دهم یا نمی دهم به اندازه بزرگترین رویداد گذشته، برای هر آنچه که در آینده قرار است رخ دهد مهم است.
نظرات
250