قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

دیل کارنگی
بخاطر بسپاریم که تنها راه تامین خوشبختی این نیست که متوقع حق‌شناسی از دیگران باشیم بلکه خوبی‌هائی‌که به آنها می کنیم باید فقط به‌منظور تامین مسرت باطن خودمان باشد
نظرات
250