قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

مارتین لوتر کینگ
علم بررسی می کند. مذهب تحلیل می کند. علم به انسان دانش می دهد که قدرت است. مذهب به انسان خرد می دهد که تسلط است. علم عمدتاً با حقایق سر و کار دارد، مذهب عمدتاً با ارزش‌ها سر و کار دارد. این دو با یکدیگر رقیب نیستند.
نظرات
250