قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

سامرست موام
پول مانند حس ششم است که بدون آن نمی توان از پنج حس دیگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافی نصف امکانات زندگی به روی ما مسدود خواهد شد.
نظرات
250