قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

کنفوسیوس
نفرت ورزیدن آسان و دوست داشتن مشکل است. اینگونه نظم همه‌چیز ریخته شده است. تمام چیزهای پسندیده، به سختی و تمام چیزهای ناپسند، به راحتی کسب می‌شوند.
نظرات
250