قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

صادق هدایت
در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد
و می تراشد. اين دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که اين
دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پيش آمدهای نادر و عجيب بشمارند. و اگر کسی بگويد يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی بکنند.
نظرات
250