قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

یوستین گردر
هراکلیتوس تاکید کرد که اضداد، ویژگی جهان است. اگر هیچگاه بیمار نشویم نمی‌دانیم تندرستی چیست. اگر زمستان نباشد بهار هم نمی‌آید.
نظرات
250