قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

مالکوم ایکس
ما نیاز به نور بیشتری دربارۀ یکدیگر داریم. نور ایجاد فهم می‌کند، فهم ایجاد عشق می‌کند، عشق ایجاد صبر می‌کند، صبر ایجاد اتّحاد می‌کند.
نظرات
250