قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ماری کوری
ندگي براي هيچ كس آسان نيست. اما كه چه؟ بايد پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشيم. بايد باور كنيم كه هر يک براي انجام كاری استعداد داريم و آن كار بايد انجام شود.
نظرات
250