قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
بشر -چون تنها یك بار زندگی می كند- به هیچ وجه امكان به اثبات رساندن فرضیه‌ای را از راه تجربه‌ی شخصی خود ندارد، به گونه‌ای كه هرگز نخواهد فهمید كه پیروی از احساسات، كار درست یا نادرستی بوده است.
نظرات
250