قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

زیگموند فروید
بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند، چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند.
نظرات
250