قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
زمانی که رشد می‌کنید و در زندگی مردم، کارآیی مثبت دارید، زندگی را به گونه‌ای دیگر تجربه می‌کنید که همان خوشبختی و شادمانی راستین است.
نظرات
250