قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
با عمل است که انسان از دنیای تکراری روزانه - جایی که همه شبیه یکدیگرند - بیرون می آید، با عمل است که انسان خود را از دیگران متمایز می کند و فرد می شود.
نظرات
250