قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد که آن را سخت ترین کار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.
نظرات
250