قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

رومن گاری
اخلاقش این بود که هروقت با چیزی موافق نبود تاییدش کند. چون وقتی کسی نظریه‌ای ابراز می‌کند، حتی اگر نظریه‌ی احمقانه‌ای باشد، همیشه به طرز وحشتناکی به باور خود حساس است. لذا هرقدر عقاید کسی احمقانه‌تر باشد، بیشتر باید تاییدش کرد.
نظرات
250