قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

کنفوسیوس
از سه راه خرد آموخته می شود؛
از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است؛
از طریق تقلید که راحتترین راه است؛
و از طریق تجربه که تلخ ترین است.
نظرات
250