قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جبران خلیل جبران
نفرین بر او که با بدکاری که به اندرز خواهی آمده همدستی کند. زیرا هم رأیی با بدکار مایه ی رسوایی و گوش دادن به دروغ، خیانت است.
نظرات
250