قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یک اثر است، یا سکوت واژه ها، خموشی کل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند.
نظرات
250