قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

احمد شاملو
من از عرفان سر در نمی‌آورم اما تا آن جا که دیده‌ام و خوانده‌ام عرفا خودشان هم نمی‌دانند منظور عرضشان چیست . من و آنها با دو زبان مختلف اختلاط می‌کنیم که ظاهرا کلماتش یکی است.
نظرات
250