قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آدولف هیتلر
وقتی عقل از بین رفت،آخرین تصمیم متعلق به کسی است که اراده ای محکم داشته باشد و بهترین اسلحه دفاعی انسان در حملات شدید می باشد.
نظرات
250