قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ویلیام شکسپیر
این قانون طبیعت است كه هیچ كس به تنهایی نمی تواند خوشبخت باشد، بلكه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو كرد.
نظرات
250