قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
انسان آرزومند جهانی است که در آن خیر و شر آشکارا تشخیص دادنی باشند، زیرا در او تمایل ذاتی و سرکش داوری کردن پیش از فهمیدن، وجود دارد.
نظرات
250