قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
نمی شود پیشاپیش هیچ رفتار ممتازی را نشان داد که پشت درهای بسته عملی نشود و نیز هیچ آرزوی عینی وجود ندارد که به راستیً بیهوده باشد.
نظرات
250