قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

موریس مترلینگ
هیچ کس نمی تواند خدا را برای دیگران توصیف کند. زیرا به محض اینکه توانست خدای خویش را وصف کند، دیگر او خدا نبوده، بلکه مثل من و شماست.
نظرات
250