شری ماتاجی
يا يک زندگي مجلل را در سطح مادی پيش مي گيريد، يا زندگی‌ای شکوهمند از رحمات خداوند را خواهيد داشت –از اين دو يکی را بايد انتخاب کنيد – زمان آن فرا رسيده است.