قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
ای ستاره ی نیرو، تو را می بینم که ایستاده ای و بر درد من لبخند می زنی؛ تو با دست فولادین خود اشاره می کنی و من نیروی خویش را باز می بابم.
نظرات
250