قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

زیگموند فروید
پرسشی که هرگز بدان پاسخ داده نشده است و خود من نیز با وجود سی سال پژوهش و مطالعه برای آن پاسخی نیافته ام این است که «خواسته ی زنان چیست؟»
نظرات
250