قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

والت ویتمن
تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد کنی، باید آنچه به دست می آری و هر کامیابی که نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراکنی.
نظرات
250