قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
ارزشها، نیروهایی هستند که در پیش روی ما قرار دارند و ما را به گرفتن تصمیم هایی وا می دارند که جهت و هدف نهایی زندگی ما را روشن می سازند.
نظرات
250