قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
تنها آنچه که ما در خیال اش به سر می بریم، به راستی خودمان هستیم و هر آن چه باقی می ماند، چون به حقیقت پیوسته است، به جهان و مردمان بستگی دارد.
نظرات
250