قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
همین که انسان کاملاً دور دنیا را بگردد و به همان دریاچه ی مرغابی که از آنجا راه افتاده برسد، آنجا انتهای جهان است؛ در حقیقت، انتهای جهان مثل ابتدای جهان است.
نظرات
250