قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ریچارد براتیگان
خیلی خوبه که صبح ها تنهای تنها از خواب بیدار شی و مجبور نباشی به یه عده بگی که دوست شون داری، در حالی که دیگه دوست شون هم نداری.
نظرات
250