قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
مزیت خیال پرداز در این است که، خیال پردازی عملی تر از زندگی است و خیال پرداز از زندگی لذتی گسترده و بسیار گونه گون تر از اهل عمل می برد.
نظرات
250