قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری وادزورث لانگ‌فلو
به دشواری می توان دانست که مایل به رفتن هستیم یا نه، زیرا چنان خواب آلوده ایم که نمی فهمیم ناشناخته ها، از شناخته ها تا چه پایه برتر هستند.
نظرات
250