قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ویلیام شکسپیر
تردیدها به ما خیانت می کنند، ما را از تلاش به دور می سازند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند.
نظرات
250