قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ویلیام شکسپیر
تردیدهای ما خائنانی هستند که با ایجاد ترس در درونمان، ما را از تلاش باز می دارند و در نتیجه، سبب می شوند که نتایج دلخواه را به دست نیاوریم.
نظرات
250