قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

شری ماتاجی
آزادي زمانی است که شما واقعاً به قدرت هايتان که درون شما هستند دست يابيد، در سيستم عصبی مرکزيتان و در ذهن آگاهتان، بايد وجود روح را حس کنيد.
نظرات
250