قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
اینجا چشم انداز باز است و جان بر بلندا! اما انسانهایی خلاف این وضعیت هم هستند که آنها هم بر بلندی اند و چشم اندازی باز دارند، اما به پایین می نگرند.
نظرات
250