قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ارد بزرگ
بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود، گیتی رو به پویندگی و رشد است. با نگاهی به گذشته می‌آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون: برده داری، همسر سوزی و... را رها نموده است، خردورزی! آدمی را پاک خواهد کرد.
نظرات
250