قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
اگر زندگی خود را به گونه ای بنا کنیم که خوشبختی ما وابسته به اموری بیرون از دسترس ما باشد، در آن صورت، احساس رنج خواهیم کرد.
نظرات
250