قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

نظرات
250

هر مشکلی یک هدیه است. بدون مشکلات 'رشد' نخواهیم کرد.