قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آلبر کامو
تراژدی این نیست که تنها باشی، بلکه این است که نتوانی تنها باشی. گاهی آماده ام همه چیزم را بدهم تاهیچ پیوندی با جهان انسان‌ها نداشته باشم.
نظرات
250