قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

گالیلئو گالیله
من موظف به باور این نیستم که همان خدایی که به ما شعور، منطق و عقل را اعطا کرده است، می‌خواسته بدون استفاده از آنها زندگی کنیم.
نظرات
250