قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آلبر کامو
حافظه فقرا از حافظه ثروتمندان کم مایه‌تر است. در مکان مرج‌‌های کم‌تری دارد چون فقرا محل زندگی خود را کم‌تر ترک می کنند. در زمان هم با آن زندگی یکنواخت وتیره مرجع‌های کمتری دارند. البته حافظه‌ای هم هست که در دل جای دارد و می‌گویند از همه مطمئن‌تر است اما دل را هم رنج و کار فرسوده می سازد و در زیر خستگی زودتر فراموش میکند. زمان از دست رفته را فقط ثروتمندان باز می یابند برای فقرا فقط نشانه‌های مبهمی در راه مرگ به‌جای میگذارد.
نظرات
250