قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میچ البوم
آنچه را می‌توانید انجام دهید و آنچه را نمی‌توانید بپذیرید، بپذیرید که گذشته هرچه بوده گذشته، گذشته را انکار نکنید، بیاموزید تا خود و دیگران را ببخشایید، هرگز خیال نکنید فرصتی از دست رفته است.
نظرات
250