قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
بشر برای فرار از خدا، طبیعت را عامل همه چیز می داند و در طبیعت، قانونی در کار نیست، بلکه پدیده های طبیعی به دلیل قدرت به وجود می آیند.
نظرات
250