قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
و همه ی ما، انسانها، خانه ها، سنگها، پوستر ها و آسمان مجموعه بزرگی از دوستانیم که در جستجوی جدل با کلمات در حرکت جمعی بزرگ سرنوشت ایم.
نظرات
250