قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

نیما یوشیج
از مقابل تمام این اشخاص ناشناس (مخالفان و معاندان) مثل شیر می‌گذرم، کوه محکم هستم که از اثر بادهای مخالف و شوریده از جا حرکت نخواهد کرد.
نظرات
250