قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
شاعری را می شناسم که مانند بسیاری از کسان دیگر، جذابیت کمبودها و ضعفهایش نسبت به کارهایی که تمام می کند و به کمال می رساند بیشتر است.
نظرات
250